Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0

ul. Piotr Skargi 6, 37-700 Przemyśl

Usługi wsparcia

Animacja

 • spotkania animacyjne - spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, sektorów lub regionów,
 • diagnoza środowiska lokalnego, 
 • budowanie partnerstw - formalne ustalenie zasad i celów współpracy różnych stron, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości nawiązywania i rozbudowy partnerstw w celu rozwoju PES/PS, 
 • dialog obywatelski - w szczególności zaangażowanie grup inicjatywnych/PES w konsultacje społeczne na poziomie gmin/powiatów, 
 • analiza zapotrzebowania na świadczenie usług społecznych przez PES/PS - zgodnie z diagnozą potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych,
 • współpraca z samorządem lokalnym w zakresie planowania strategicznego na terenie działalności OWES uwzględniającego ekonomię społeczną w rozwoju lokalnym. 

Doradztwo

 • zakładanie PES, w tym podmiotów reintegracyjnych, 
 • uzyskiwanie statusu PS, rejestrowanie działalności PES,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność PES/PS,
 • prowadzenie działalności statutowej PES, 
 • rozwijanie współpracy (sieciowanie) PES/PS.

Wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej pracowników PS

 • współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi w zakresie: określenia sytuacji społecznej i zawodowej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym w celu opracowania indywidualnego planu reintegracyjnego oraz świadczenia usług z zakresu reintegracji społecznej w formie indywidualnej lub grupowej,
 • współpraca z podmiotami zatrudnienia socjalnego (PZS) w celu wypracowania ścieżki wsparcia, w wyniku której uczestnicy PZS zostaną zatrudnieni w PS,
 • współpraca i wspieranie liderów PS w zakresie wdrażania i realizacji planów reintegracyjnych pracowników PS,
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych z PS,
 • budowanie porozumień pomiędzy PZS i PS, tak by było możliwe powierzanie lub zakup usług stanowiących część reintegracji społecznej lub zawodowej realizowanej przez pracownika PS w ramach jego indywidualnego planu reintegracji.

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

 • analiza dostępności aktualnych zamówień publicznych, motywowanie do monitorowania zamówień i składania ofert przez PES/PS w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • pomoc w opracowaniu i składaniu ofert oraz udzielanie informacji PES/PS o możliwości udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Doradztwo biznesowe – wsparcie w zakresie wzmacniania potencjału PES/PS 

 • określenie potrzeb klienta oraz jego oczekiwań w zakresie efektów udzielonego wsparcia,
 • pomoc w przygotowaniu planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klienta, 
 • wdrożenie planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.), polegającego na organizowaniu i koordynowaniu wsparcia,
 • monitorowanie wdrożenia planu działania, 
 • ocena rezultatów planowanych działań, 
 • opracowywanie ścieżek wsparcia rozwojowego oraz ścieżek reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym w zakresie restrukturyzacji, 
 • identyfikacja potrzeb na wniosek PES/PS, 
 • wsparcie w poszukiwaniu i w wdrażaniu innowacji,
 • inicjowanie spotkań i działań PES/PS zainteresowanych określonym tematem (spotkania branżowe), 
 • wspieranie rozwoju franczyzy społecznej, bazującej na powiązaniach kooperacyjnych z udziałem PS, 
 • wspieranie istniejących sieci lub klastrów PES/PS, 
 • wspieranie tworzenia sieci lub klastrów PES/PS, 
 • lobbowanie na rzecz otwarcia działających klastrów gospodarczych na przedsiębiorstwa społeczne oraz wspieranie rozwoju nowych klastrów z ich udziałem,
 • wspieranie procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych.